Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 08.02.2022 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2021 г.
  2. Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.
  3. Приемане проект за бюджет 2022г.
  4. Обсъждане на приоритети по мерки при получен равен брой точки от оценката.
  5. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател: Лятиф Расим  

Днес, 01.12.2021г., Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и Тракея ЕООД с управител  Петко Ангелов , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

 

На 29.11.2021 г. в Министерството на земеделието, храните и горите, Председателя на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ г-н Лятиф Расим подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които са осигурени за преходния период по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Предстои подготовка на нови процедури за прием на проектни предложения по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с общ бюджет 457 942.94 лв, мярка 6.4.2 " Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" с общ бюджет 256 500.00 лв., мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с общ бюджет 207 481.67 лв., мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с общ бюджет 177 399.27 лв. и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” с общ бюджет 181 148.60 лв

Срокът за изпълнение на проектите финансирани чрез СВОМР на МИГ "Стамболово-Кърджали 54" е удължен до 30.06.2025 г.

За повече информация посетете https://www.lagsk.eu 

Днес, 15.09.2021г., Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ЗП Назмие Рамадан Мустафа , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Назмие Рамадан Мустафа с наименование: "Закупуване на земеделска техника " по подмярка 4.1.2 " Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства " от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 46 800 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 32 760 лв.

Проектът предвижда закупуване на нови машини необходим за биологично стопанство. Основната цел на този проект е свързана с повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез подобряване на материалните активи на стопанството, а именно закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството.

Използването на нова техника, водеща до повишаване на енергоосигуреността на стопанството, опазване на околната среда и отглеждане на културите по биологичен начин са предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на стопанството.

прочетете по-старите новини