Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54" и Община Стамболово с представляващ  Аднан Кязим Йълдъз - Кмет на Община Стамболово, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Стамболово с наименование: "Екопътека Студен кладенец“, в ПИ 61025.11.173, землище на с. Рабово, община Стамболово" по Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 194 720,44 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % или 194 720,44 лв.

Предвижда се обособяване на екопътека с обща дължина около 840 м. Теренът е изключително равнинен и се движи  успоредно на коритото на реката на височина около 4-5м над нивото на водата. По продължението на трасето се обособяват кътове за почивка с пейки. Местата са подходящи за наблюдение на реката и заобикалящите я скални масиви, както и на местната фауна.

В края на пътеката се преминава през тунел в скалите и се достига обширна тераса на мястото където е започвал мостът. На тази тераса се обособяват две беседки с барбекюта и покрити маси с пейки. От това място се открива гледка към с. Студен кладенец.

Маршрутът е лек и изключително подходящ за хора с намалени двигателни способности.

По продължение на екопътеката ще се оформят 6 зони за отдих и наблюдение.

 • Зона 1 - кът за отдих – предвидена е информационна табела, пътепоказател и дървени маси с пейки.
 • Зона 2 (4 броя) - кът за отдих и наблюдение с дървени пейки и пътепоказател.
 • Зона 3 - кът за отдих и наблюдение - разполагат две беседки с барбекюта,   две покрити маси с пейки и информационна табела.

В началото на екопътеката се поставя информационно табло, даващо  информация за нея и за растенията и животните, които могат да се наблюдават.

Използвани елементи на туристическата инфраструктура:

 • Елемент П1– пейка от дървени трупи, фиксирана в терена с анкери.
 • Елемент П2 – покрита маса с две пейки по архитектурен детайл, изработени от дървени трупи, фиксирани в терена с анкери; покривната конструкция е от дървени елементи с обло сечение и дървено покривно покритие.
 • Елемент Т1 – информационно табло, състоящо се от дървени елементи с обло сечение по архитектурен детайл, фиксирано в терена с анкери. Информационната част се принтира върху винил на твърда подложка.
 • Елемент Т2 – единичен вертикално поставен грубо обработен елемент, монтиран върху метална обувка, фиксирана в терена с анкери; на него е закрепена стрелка, оформена по детайл.
 • Беседка – предвидената беседка е с дървена конструкция и покрив с покритие от битумни керемиди. Оградена е с дървен парапет, служещ и за облегалка на дървените пейки вътре; в центъра се монтира дървена маса; в единия край на беседката се монтира готов елемент барбекю от бетонови елементи и огнеупорни тухли с прилежащ плот.

Целта на предвидената разработка на мобилно приложение е внедряването на новите технологии в планирания маршрут чрез приложение, което обхваща различни възрастови групи най – вече деца и ученици. Потребителите могат да се забавляват като отговарят на образователни въпроси и по този начин набират полезна информация за туристическите забележителности в района и обогатят общата си култура и познания като цяло и в областта на опазването на природата и екологията.Съвременните деца прекарват по-голяма част от свободното си време затворени  вкъщи в дигиталното пространство. С тази игра ще ги изведем на чист въздух срез природата, но и донякъде благодарение на дигитализацията ще останат в „собствени води”. Децата/учениците освен, че ще се забавляват в интернет, ще прекарват повече време навън на чист въздух. 

Специфични цели:

 • Обособяване на екопътека в землището на с. Рабово, община Стамболово; - Разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на туризма в община Стамболово, чрез внедряване на нови технологии;
 • Развитие на алтернативни форми на туризъм - екотуризъм;
 • Привличане на туристи и посетители и увеличаване на заетостта на легловата база в общината и насърчаване на предлагането на туристически услуги;
 • Подобряване качеството на живот в резултат на устойчивото развитие на туризма и превръщането на община Стамболово в предпочитана туристическа дестинация.

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и АБГКАП ЕООД  с управител  Ахмед Мустафа Мустафа , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на АБГКАП ЕООД  с наименование: " ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОНЕНИ ЧАШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА В С. ПЧЕЛАРИ, ОБЩ. СТАМБОЛОВО" по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 290 793,22 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 218 094,91 лв.

Проектното предложение включва изграждане на цех за производство на картонени чаши за еднократна употреба в село Пчелари, община Стамболово, област Хасково. Предвидената в рамките на проекта инвестиция включва закупуване на оборудване - машина за печат и рязане на хартия с полиетиленово покритие и машини за производство на картонени чаши и компресор за въздух , които ще обезпечат протичането на технологичния процес. Проектното предложение напълно отговаря на потребността на територията на Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54 от инвестиции, свързани със създаване и развитие на неземеделски дейности, които са от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността и ускоряване на диверсификацията. Неговото реализиране ще допринесе за постигане на Стратегическа цел 1 на Стратегията на ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по-високи доходи и заетост“ в рамките на Приоритет 2: „Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, вкл. развитието на туризма, който адресира важни нужди на територията в областта на местното икономическо развитие. С изпълнение на планираната инвестиция, се предвижда създаване на 3 (три) нови работни места и повишаване на заетостта на територията на МИГ Стамболово – Кърджали 54.

 

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и КРИСТАМАРИ ЕООД с управител  Радка Миткова , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на КРИСТАМАРИ ЕООД с наименование: " Доставка на строителна механизация  " по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 283 600 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 212 700 лв.

Проектното предложение е насочено към доставка на строителни машини за извършване на земни работи на територията на МИГ. Планирано е закупуването на три боя универсални по своя характер строителни машини - Комбиниран багер – товарач, Мини багер и Мини челен товарач. Машините ще извършват широк спектър от услуги, които са необходими и чието предлагане е ограничено на територията. Такива услуги са необходими както за дейности в публичния сектор, така и за нуждите на местния бизнес и гражданите. Такива услуги са свързани с почистване на речни корита и имоти в урбанизирани територии, крайпътни канавки, изземване на земни маси, подравняване, товарене на торове и препарати в стопанствата, извършване на изкопни работи в строителството и всичко останало, което машините могат да извършват. Достъпът до строителна механизация, с каквато обичайно разполагат големите строителни фирми, често е затруднен поради нейната заетост в строителните обекти. Този факт, често е причина да не може да се осигури своевременното предоставяне на услугата при по-малки по обхват поръчки и дейности. С реализацията на проекта ще се осигури своевременното предоставяне на важни за общността услуги при значително по-висока гъвкавост и ценови условия. Основната дейност по проекта е свързана с доставката на описаната по-горе механизация, която ще позволи на кандидата да реализира бизнес плана си, в резултат на който ще бъде създадена устойчива заетост (три нови работни места) на територията, както и ще укрепи микропредприятие в типичен периферен селски район.

 

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ДРИЙМ ГАРДЪНС АД , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ДРИЙМ ГАРДЪНС АД с наименование: " Закупуване на земеделска техника " по Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 154 725 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 77 362,50  лв.

Проектното предложение предвижда закупуване на Селскостопански дрон , Трактор и Мулчираща косачка   за нуждите на стопанството. Новата техника ще позволи прецизна обработка, която ще се извършва в съответствие с технологичните изисквания, качествено и в най-благоприятните агротехнически срокове. Това ще позволи постигането на по-високи добиви и по-добро качество на произведената продукция.

 

прочетете по-старите новини