Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

Днес, 15.09.2021г., Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ЗП Назмие Рамадан Мустафа , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Назмие Рамадан Мустафа с наименование: "Закупуване на земеделска техника " по подмярка 4.1.2 " Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства " от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 46 800 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 32 760 лв.

Проектът предвижда закупуване на нови машини необходим за биологично стопанство. Основната цел на този проект е свързана с повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез подобряване на материалните активи на стопанството, а именно закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството.

Използването на нова техника, водеща до повишаване на енергоосигуреността на стопанството, опазване на околната среда и отглеждане на културите по биологичен начин са предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на стопанството.

 

На 31.07.2021 г. от 9.30 ч. в Къщата за гости „Тепавицата“ в с.Рабово ще се открие традиционния за региона Фестивал на лимеца/хляба. Инициативата се провежда с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Изтеглете документа

 

Скъпи граждани,

МИГ Стамболово-Кърджали 54 кани всички, които се интересуват от местното и регионално развитие на територията на МИГ да посетят общественото обсъждане на предлаганите промени в Стратегията за Водени от общностите за местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Можете да се запознаете с предлаганите промени от публикувания текст на сайта. 

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе на 10.05.2021 г. в залата на община Стамболово от 10.00 ч.

Лятиф Расим – Председател на УС

 

прочетете по-старите новини