Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

Скъпи граждани,

МИГ Стамболово-Кърджали 54 кани всички, които се интересуват от местното и регионално развитие на територията на МИГ да посетят общественото обсъждане на предлаганите промени в Стратегията за Водени от общностите за местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Можете да се запознаете с предлаганите промени от публикувания текст на сайта. 

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе на 10.05.2021 г. в залата на община Стамболово от 10.00 ч.

Лятиф Расим – Председател на УС

 

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР;
  2. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател: Лятиф Расим

 

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 12.03.2021 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейносттана СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2020 г.
  2. Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2020 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.
  3. Приемане проект за бюджет 2021г.
  4. Предсрочно освобождаване на УС и избор на нов Управителен съвет.
  5. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател: Лятиф Расим

 

прочетете по-старите новини