Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

Местна инициативна група (МИГ) „Стамболово - Кърджали 54“ изпълнява Договор № РД50-80/23.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. (СВОМР).

Прилагането на стратегиите за ВОМР следва да бъде насочено към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местните икономики.

Изискванията към разработването на СВОМР са залегнали в указанията към МИГ и включват следните задължителни елементи: географски регион и население, обхванати от стратегията; процесът на участие на общността в разработването на стратегията; анализ на нуждите и потенциала за развитие на района; целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултати, и съответните планирани дейности; уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, финансов план, включително планираните средства от всеки фонд и всяка включена програма.

Заинтересованите страни бяха включени във всички етапи по разработване на стратегията. По този начин МИГ Стамболово – Кърджали 54, приложи подхода „отдолу - нагоре“, чрез който се дава възможност на местните общности да се включат пряко в процеса, като предлагат, избират и одобряват целите, приоритетите и мерките, които да бъдат включени в стратегията.

На 07.09.2023 г. по инициатива на МИГ се проведе обществено обсъждане на разработения проект на СВОМР. На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни, които искат да научат, какви са възможностите за финансиране на проекти на местно ниво. Обсъждането се проведе в три етапа. В първия етап бяха представени мерките предвидени от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Представителите на малките предприятия на територията на МИГ бяха подробно запознати с техния обхват, примерните интервенции и финансов ресурс. В последващите два етапа, стратегията бе представена пред местната общност. Обсъжданията се проведоха на територията на община Стамболово и община Кърджали. На тристепенното събитие присъстваха общо 48 човека - кметове, заместник-кметове, служители в общинската администрация, представители на бизнеса, НПО, земеделски производители, директори на детски градини, представители от читалищата и др.

На срещата бе представена разработената стратегията за ВОМР, включително: резултатите от проучванията, проведени във връзка с подготовката на стратегията; SWOT анализ отразяващ силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ; информация свързана с изпълнението на предходната СВОМР; стратегическата рамка; приоритети на развитие, мерки и разпределение на бюджета по тях; критерии за оценка и индикатори за изпълнение.

Стратегията е с общ бюджет 8 737 422 лв. и включва многофондово финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма за развитие на човешките ресурси. Стратегическата рамка на стратегията включва три стратегически цели насочени към подобряване конкурентоспособността на местната икономика, опазване и развитие на обществените услуги, инфраструктура и ресурси и развитие на човешкия потенциал.

Освен всички останали мерки заложени в стратегията, МИГ е включил и мярка съдържаща дейности, насочени към вътрешнорегионално и транснационално сътрудничество между МИГ, МИРГ и други сходни организации от страната и чужбина. Тези дейности ще допринесат за развитието на териториите на МИГ, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти.

Участниците в общественото обсъждане изразиха своите виждания по стратегическите цели и приоритети за развитието на територията, заложените мерки, финансов ресурс, критерий за подбор и индикатори за изпълнение. Проведена бе структурирана дискусия по отношение на избраните мерки, минималните и максималните размери на допустимите разходи за проектите, балансирано ли е разпределен бюджета на стратегията между публичните и частните мерки, допустимите кандидати, интензитет на помощта и т.н. СВОМР е многофондова, което ще даде възможност за преодоляване на икономическите и социалните различия в развитието на територията на МИГ. По време на обсъждането не се регистрираха предложения от страна на присъстващите. Заинтересовани страни подкрепиха и приеха така предложената стратегия за ВОМР на МИГ Стамболово – Кърджали 54 за програмен период 2023 – 2027 г.

Общественото обсъждане се проведе в изпълнение на АД № РД 50-80/23.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 

Местна инициативна група /МИГ/ „Стамболово – Кърджали 54“ изпълнява Административен договор № РД50-80/23.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. (СВОМР).

Като част от процеса по подготовка на СВОМР на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ бяха направени две проучвания на територията на МИГ: проучване мотивацията и предпочитанията на заинтересованите страни за включването им в изпълнението и в мониторинга на СВОМР и социално-икономически анализ на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54. В рамките на проучвателния процес бяха проведени две фокус групи с представители на местната общност за прецизиране на SWOT анализа, направен в кабинетното проучване, както и работни срещи за консултиране разработването на СВОМР с местната общност. В рамките на събитията бяха обсъдени програмите, които да се включат в стратегията, конкретните мерки и финансовия ресурс, които да залегнат в бъдещата стратегия. В проучванията и събитията взеха участие представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Чрез изпълнението на тези дейности на практика се приложи подхода “отдолу - нагоре”, а именно включването на всички заинтересовани страни в процеса по разработване на стратегията. На базата на проведените проучвания бяха изведени проблемите, потребностите, потенциала и тенденциите в развитието на територията на МИГ.

На базата на проучвателните дейности беше разработен проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“, включващ стратегическа рамка за развитие на територията, приоритети и цели на развитие, описание на програмите, интервенциите, финансовия ресурс, допустимите бенефициенти, критерии за подбор на операции, индикатори за изпълнение на стратегията и отделните мерки и др.

Провеждането на обществено обсъждане на СВОМР е сред задължителните елементи, преди стратегията да бъде подадена за одобрение от Управляващия орган на Стратегическия план на развитие на селските райони 2023 – 2027 г. Ето защо, МИГ „Стамболово - Кърджали 54“ даде широка гласност на събитието и покани всички жители и заинтересовани страни на двете общини от територията на МИГ, да участват в общественото обсъждане и да дадат своето мнение и предложения по проекта на стратегия.

Събитието се проведе на 07.09.2023 г. и очаквано предизвика голям интерес. По време на събитието присъстваха в трите панела общо 48 участника от различни заинтересовани групи, в т.ч. кметове, заместник-кметове, служители в общинската администрация, представители на бизнеса, неправителствения сектор, читалища, земеделски производители, образователни институции и др.

Обсъждането се проведе в панела/части с представители на местната общност  съответно в с. Стамболово и в община Кърджали. Допълнително се проведе и тематична дискусия на мерките по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ с потенциални бенефициенти от територията на МИГ.

По време на общественото обсъждане беше представен проекта на стратегия за ВОМР, включително: резултатите от проучванията, SWOT анализа, резултати от изпълнението на предходната СВОМР, стратегическата рамка, целите и приоритетите на развитие, мерките и разпределението на бюджета по тях, критерии за оценката и индикаторите. Участниците имаха възможност да изразят мнение и предложения по стратегията, част от които ще залегнат в окончателния вариант на стратегията. Проектът на стратегия е с общ бюджет 8 737 422 лв. и включва многофондово финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма за развитие на човешките ресурси.

Екипът на МИГ изразява благодарност за активността на всички заинтересовани страни в проучванията, дискусиите и общественото обсъждане.

Общественото обсъждане се проведе в изпълнение на АД № РД 50-80/23.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СВОМР
НА МИГ СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ 54

 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ приканва жителите на община Стамболово и на 54 села на община Кърджали да участват в Общественото обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за новия програмен период.

Общественото обсъждане е инициатива на МИГ Стамболово-Кърджали, който е Бенефициент при реализацията на подготвителните дейности по процедура №BG06RDNP001-19.610по подмярка19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19. Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе от 10 ч. на 07.09.2023 г. в Заседателната зала на община Стамболово.

Каним всички жители на двете общини, които проявяват интерес към подхода ВОМР и предлаганите от него възможности за местно и регионално развитие през новия програмен период да присъстват на Обсъждането и да изкажат своите мнения и предложения, съгласия и несъгласия с предлаганите интервенции и възможностите за тяхното финансиране.

Ако участвалите във фокус групите и работните срещи, както и всички останали, които имат предложения, но не могат да присъстват на обсъжданията да изпратят своите предложения на имейла на МИГ Стамболово – Кърджали 54 -  [email protected].

 

От екипа на МИГ Стамболово-Кърджали 54

 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е подхода, който акцентира върху местното развитие на селските райони, при него местната общност играе активна и централна роля в определянето, планирането и изпълнението на развитието на своето собствено местно пространство. Този подход подчертава значението на участието на местната общност и устойчивото развитие на съответната територия. Той се прилага от местните инициативни групи и се реализира на база разработената от местната общност Стратегия.  

Стратегията за ВОМР, която се разработва от МИГ Стамболово-Кърджали 54 ще бъде насочена към идентифицирането на конкретни мерки и действия за прилагане на подхода ВОМР на целевата територия. Тя може да включва области като развитие на местната инфраструктура, икономическото развитие, опазването на околната среда, устойчивия туризъм, социалната интеграция и други. Стратегията трябва да бъде съставена с участието на местните общности и партньорите и да бъде адаптирана към конкретните изисквания и условия на региона. Различните заинтересовани страни се включват в идентифицирането на проблемите, нуждите и възможностите, както и в определянето на приоритетите и мерките за развитие.

ВОМР се основава на партньорските отношения между общностите, местните власти, бизнес сектора, гражданското общество и други заинтересовани страни, които работят в партньорство. Този подход подкрепя обмена на знания, ресурси и опит, който улеснява постигането на целите за местно развитие.

Общностите се включват във всички етапи на развитие - от планирането и дизайна до финансирането и мониторинга на Стратегията. Този процес гарантира, че проектите отговарят на реалните нужди и приоритетите на общността.

ВОМР проучва експертизите и местните ресурси на общността. Това включва всички практики, културни аспекти, умения и опит, които трябва да се използват при разработването на Стратегията.

При разработването на Стратегията МИГ Стамболово-Кърджали осигурява активното участие на гражданите и местните общности в процеса на генериране на предложения и вземане на решения. Те се включват още в идентифицирането на проблемите, нуждите и възможностите, както и в определянето на приоритетите за развитие. С други думи прилага се подходът "отдолу нагоре", който е алтернатива на подхода "отгоре надолу", при който решенията и политиките се налагат от централните власти или управленските структури и се предават на местните общности за изпълнение. В подхода "отдолу нагоре" инициативата и управлението идват от хората, които директно са включени в местните процеси. Те сътрудничат, споделят знания и опит, и вземат участие в създаването на решения. Взетите решения се адаптират към конкретните нужди в контекста на местната общност, което увеличава вероятността за успех и устойчивост на Стратегията.

Важна част от подхода "отдолу нагоре" е демократичното участие, което означава, че решенията се получават на базата на консенсус и широка обществена подкрепа.

Този подход се прилага в различни области - от социалното развитие и образованието до икономическото развитие и управлението на природните ресурси. Той е особено подходящ за устойчивото развитие на териториите, тъй като се създават решения, които отчитат нуждите на общността, опазват околната среда и посочват заинтересоваността към включване при реализацията на мерките залегнали в Стратегията.

В тази връзка в началото на месец август в с. Долно Черковище, Община Стамболово и с.Мост, Община Кърджали бяха проведени две работни срещи с представители на местната общност. Срещите са част от задължителните елементи при разработването на СВОМР. Целта на тези събития бе консултиране подготовката на СВОМР с местната общност за обсъждане програмите, които ще залегнат в Стратегията и разпределението на финансовия ресурс. 

По време на срещите присъстваха повече от 20 човека представители на публичния сектор - общинска администрация (вкл. кметове на населени места, учители, директори на детски градини, представители на основните секторни дирекции в Общинска администрация), земеделски производители, представители на бизнеса. Пред присъстващите бе представен подхода ВОМР, финансиращите фондове, оперативните програми, както и спецификите и новостите в новия програмен период за изпълнение на подхода. 

Участниците бяха запознати със задължителните елементи при разработването на СВОМР, както и с процеса по разработването, основните дейности и предстоящи събития. 

На срещите се представиха и обсъдиха подробно изискванията към мерките в СВОМР,  посочиха се примерните интервенции и техния индикативен финансов ресурс по допустимите оперативни програми: Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027г., Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021 – 2027 г., както и Програма „Образование” 2021 – 2027 г. 

Успоредно с представянето на интервенциите течеше и дискусия, в която се включиха всички присъстващи. Имаше множество въпроси, коментари, регистрирани проблеми и направени предложения, които са свързани с разработването и реализацията на СВОМР, които бяха обсъдени на срещите. Най-голям интерес участниците в срещите проявиха към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

В резултат от срещите бе очертана и стратегическата рамка на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“, която включва стратегическите приоритети и цели на района през следващия програмен период. 

Работните срещи са проведени в изпълнение на АД № РД 50-80/23.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“ 

прочетете по-старите новини