Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

Изключително емоционално премина  Детския фестивал "Нашето европейско бъдеще", подкрепен от сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ в партньорство с Община Стамболово и училищата на територията на общината. Всички се включиха активно в инициативата под мотото „Да изградим по-добро бъдеще за една обединена Европа“.

Събитието бе открито от Изпълнителния директор на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Иванка Душкова, която представи екипа, дейността на МИГ и гостите на празника. След това приветствие към присъстващите направиха: г-н Аднан Йълдъз – кмет на Община Стамболово, и Ербил Халим  – Председател на Общински съвет с.Стамболово и  зам. председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“

Програмата беше разнообразна и в нея се включиха деца от детската градина и всички класове на училищата намиращи се на територията на общината.  Тя включваше:

  • Рисуване на асфалт, на пано и на картон. 
  • Песни и стихотворения;
  • Представяне на проектни идеи;
  • Представяне на куклената постановка „Честит рожден ден!“.
  • Провеждане на интерактивни игри и на оспорвани спортни състезания. 
  • Обстановката се оживяваше от танците и хората на учениците от СУ „Св.Климент Охридски“.
  • В края на фестивала децата пуснаха балони с нарисуваните карти на страните членки на ЕС.

Най-активните и добре изявили се участници бяха наградени с: палитри, четки, футболни топки, раници и чаши. 

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз награди с грамоти за активно участие директорите на училищата включили се в празника. 

През целия ден, гостите на Фестивала се насладиха на  богата художествена програма с участието на деца от детската градина и всички класове на училищата, намиращи се на територията на община Стамболово. 

Раздадени бяха и информационни материали на МИГ Стамболово-Кърджали 54, а желаещите получиха  повече информация за предстоящите покани за мерките от СВОМР, реализираща се през настоящия програмен период от „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.

разгледайте снимките

Днес, 25.03.2022г., Председателя на Сдружение "Местна инициативна група  Стамболово-Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим  и  СТРОМ ТЕХ ЕООД , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект  на СТРОМ ТЕХ ЕООД с наименование: " Закупуване на строителни машини - багер с кабина и мотокар  " Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 52 500 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 39 375 лв.

Проектът предвижда  закупуване на машини за извършване на строителни дейности. Извършването на планираните инвестиции ще доведе до подобряване на условията на труд, както и конкурентоспособността на предприятието. Инвестиционното намерение ще се реализира в с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали. С реализацията на проекта кандидатът ще постигне от една страна високо качество на предлаганите услуги, подобряване на конкурентоспособността на дружеството, осигуряване на устойчива заетост, подобряване на конкурентоспособността на местната икономика и устойчиво развитие на бизнеса.

 

прочетете по-старите новини