Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и КРИСТАМАРИ ЕООД с управител  Радка Миткова , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на КРИСТАМАРИ ЕООД с наименование: " Доставка на строителна механизация  " по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 283 600 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 212 700 лв.

Проектното предложение е насочено към доставка на строителни машини за извършване на земни работи на територията на МИГ. Планирано е закупуването на три боя универсални по своя характер строителни машини - Комбиниран багер – товарач, Мини багер и Мини челен товарач. Машините ще извършват широк спектър от услуги, които са необходими и чието предлагане е ограничено на територията. Такива услуги са необходими както за дейности в публичния сектор, така и за нуждите на местния бизнес и гражданите. Такива услуги са свързани с почистване на речни корита и имоти в урбанизирани територии, крайпътни канавки, изземване на земни маси, подравняване, товарене на торове и препарати в стопанствата, извършване на изкопни работи в строителството и всичко останало, което машините могат да извършват. Достъпът до строителна механизация, с каквато обичайно разполагат големите строителни фирми, често е затруднен поради нейната заетост в строителните обекти. Този факт, често е причина да не може да се осигури своевременното предоставяне на услугата при по-малки по обхват поръчки и дейности. С реализацията на проекта ще се осигури своевременното предоставяне на важни за общността услуги при значително по-висока гъвкавост и ценови условия. Основната дейност по проекта е свързана с доставката на описаната по-горе механизация, която ще позволи на кандидата да реализира бизнес плана си, в резултат на който ще бъде създадена устойчива заетост (три нови работни места) на територията, както и ще укрепи микропредприятие в типичен периферен селски район.

 

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ДРИЙМ ГАРДЪНС АД , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ДРИЙМ ГАРДЪНС АД с наименование: " Закупуване на земеделска техника " по Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 154 725 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 77 362,50  лв.

Проектното предложение предвижда закупуване на Селскостопански дрон , Трактор и Мулчираща косачка   за нуждите на стопанството. Новата техника ще позволи прецизна обработка, която ще се извършва в съответствие с технологичните изисквания, качествено и в най-благоприятните агротехнически срокове. Това ще позволи постигането на по-високи добиви и по-добро качество на произведената продукция.

 

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:  

  1. Промяна в Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54.
  2. Избор на нов член на Управителния съвет. 
  3. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР.
  4. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2022 г.
  5. Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.
  6. Приемане проект за бюджет за 2023г.
  7. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател: Лятиф Расим

 

До всички жители на Община Стамболово и 54 села на община Кърджали

Скъпи граждани,

МИГ Стамболово-Кърджали 54 кани всички, които се интересуват от местното и регионално развитие на територията на МИГ да посетят общественото обсъждане на предлаганите промени в Стратегията за Водени от общностите за местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе на 28.02.2023 г. в залата на община Стамболово от 10.00 ч.

Ако нямате възможност да посетите събитието, можете да ни пишете на имейла: [email protected] или да посетите нашия офис.

Лятиф Расим – Председател на УС

 

прочетете по-старите новини