Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

До всички жители на Община Стамболово и 54 села на община Кърджали

Скъпи граждани,

МИГ Стамболово-Кърджали 54 кани всички, които се интересуват от местното и регионално развитие на територията на МИГ да посетят общественото обсъждане на предлаганите промени в Стратегията за Водени от общностите за местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Можете да се запознаете с предлаганите промени от публикувания текст на сайта (изтеглете файла).

Ако нямате възможност да посетите събитието, можете да ни пишете на имейла: [email protected] или да посетите нашия офис.

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе на 28.06.2022 г. в залата на община Стамболово от 10.00 ч.

Лятиф Расим – Председател на УС

 

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:  

  1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР.
  2. Приемане на решение за кандидатстване на МИГ Стамболово-Кърджали 54 по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  3. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

 

Председател: Лятиф Расим

Изключително емоционално премина  Детския фестивал "Нашето европейско бъдеще", подкрепен от сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ в партньорство с Община Стамболово и училищата на територията на общината. Всички се включиха активно в инициативата под мотото „Да изградим по-добро бъдеще за една обединена Европа“.

Събитието бе открито от Изпълнителния директор на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Иванка Душкова, която представи екипа, дейността на МИГ и гостите на празника. След това приветствие към присъстващите направиха: г-н Аднан Йълдъз – кмет на Община Стамболово, и Ербил Халим  – Председател на Общински съвет с.Стамболово и  зам. председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“

Програмата беше разнообразна и в нея се включиха деца от детската градина и всички класове на училищата намиращи се на територията на общината.  Тя включваше:

  • Рисуване на асфалт, на пано и на картон. 
  • Песни и стихотворения;
  • Представяне на проектни идеи;
  • Представяне на куклената постановка „Честит рожден ден!“.
  • Провеждане на интерактивни игри и на оспорвани спортни състезания. 
  • Обстановката се оживяваше от танците и хората на учениците от СУ „Св.Климент Охридски“.
  • В края на фестивала децата пуснаха балони с нарисуваните карти на страните членки на ЕС.

Най-активните и добре изявили се участници бяха наградени с: палитри, четки, футболни топки, раници и чаши. 

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз награди с грамоти за активно участие директорите на училищата включили се в празника. 

През целия ден, гостите на Фестивала се насладиха на  богата художествена програма с участието на деца от детската градина и всички класове на училищата, намиращи се на територията на община Стамболово. 

Раздадени бяха и информационни материали на МИГ Стамболово-Кърджали 54, а желаещите получиха  повече информация за предстоящите покани за мерките от СВОМР, реализираща се през настоящия програмен период от „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.

разгледайте снимките

прочетете по-старите новини