Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 12.12.2023 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на проекти за кандидатстване по процедура „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
  2. Избор на външни експерти за включването им в КППП.
  3. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Лятиф Расим – Председател на УС

Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54" и Община Стамболово с представляващ  Рушен Ахмед Мехмед- Временно изпълняващ длъжността  кмет на Община Стамболово, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Стамболово с наименование: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец в община Стамболово" по Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54".Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 301 630,05 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % или 301 630,05 лв.

По проекта е предвидено Реконструкция и рехабилитация на съществуващи  улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец   както следва :

1. Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Стамболово от о.т.161` до п.т.8  -  с дължина = 100.38м и подмяна на бордюри.

2. Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Войводенец от о.т.29` до  о.т.36`  -  с дължина = 102.37м и подмяна на бордюри.

3. Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Войводенец от о.т.22` до  п.т.10  -  с дължина  = 96.78м и подмяна на бордюри.

4. Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Долно Черковище  от о.т.68` до  п.т.14"  -  с дължина  = 157.40м и подмяна на бордюри.

5. Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Рабово от о.т.14` до  п.т.13  -  с дължина  = 137.41м и подмяна на бордюри.

6. Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Поповец от о.т.22` до п.т.10  -  с дължина  = 101.60м и подмяна на бордюри.

По проекта още са предвидени пътни знаци и хоризонтална маркировка на  ремонтираните улици .

Основна цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Специфични цели на проекта:

- Рехабилитация на съществуваща улична мрежа в населените места, включени в обхвата на проектното предложение

- Подобряване на транспортни-експлоатационните качества, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличната мрежа;

- Осигуряване на комфортен и безопасен транспортен достъп до основни услуги за населението и икономиката в община Стамболово.

Очаквания резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Стамболово и не на последно място подобряване на привлекателността на района.

Местна инициативна група (МИГ) „Стамболово - Кърджали 54“ изпълнява Договор № РД50-80/23.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. (СВОМР).

Прилагането на стратегиите за ВОМР следва да бъде насочено към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местните икономики.

Изискванията към разработването на СВОМР са залегнали в указанията към МИГ и включват следните задължителни елементи: географски регион и население, обхванати от стратегията; процесът на участие на общността в разработването на стратегията; анализ на нуждите и потенциала за развитие на района; целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултати, и съответните планирани дейности; уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, финансов план, включително планираните средства от всеки фонд и всяка включена програма.

Заинтересованите страни бяха включени във всички етапи по разработване на стратегията. По този начин МИГ Стамболово – Кърджали 54, приложи подхода „отдолу - нагоре“, чрез който се дава възможност на местните общности да се включат пряко в процеса, като предлагат, избират и одобряват целите, приоритетите и мерките, които да бъдат включени в стратегията.

На 07.09.2023 г. по инициатива на МИГ се проведе обществено обсъждане на разработения проект на СВОМР. На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни, които искат да научат, какви са възможностите за финансиране на проекти на местно ниво. Обсъждането се проведе в три етапа. В първия етап бяха представени мерките предвидени от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Представителите на малките предприятия на територията на МИГ бяха подробно запознати с техния обхват, примерните интервенции и финансов ресурс. В последващите два етапа, стратегията бе представена пред местната общност. Обсъжданията се проведоха на територията на община Стамболово и община Кърджали. На тристепенното събитие присъстваха общо 48 човека - кметове, заместник-кметове, служители в общинската администрация, представители на бизнеса, НПО, земеделски производители, директори на детски градини, представители от читалищата и др.

На срещата бе представена разработената стратегията за ВОМР, включително: резултатите от проучванията, проведени във връзка с подготовката на стратегията; SWOT анализ отразяващ силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ; информация свързана с изпълнението на предходната СВОМР; стратегическата рамка; приоритети на развитие, мерки и разпределение на бюджета по тях; критерии за оценка и индикатори за изпълнение.

Стратегията е с общ бюджет 8 737 422 лв. и включва многофондово финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма за развитие на човешките ресурси. Стратегическата рамка на стратегията включва три стратегически цели насочени към подобряване конкурентоспособността на местната икономика, опазване и развитие на обществените услуги, инфраструктура и ресурси и развитие на човешкия потенциал.

Освен всички останали мерки заложени в стратегията, МИГ е включил и мярка съдържаща дейности, насочени към вътрешнорегионално и транснационално сътрудничество между МИГ, МИРГ и други сходни организации от страната и чужбина. Тези дейности ще допринесат за развитието на териториите на МИГ, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти.

Участниците в общественото обсъждане изразиха своите виждания по стратегическите цели и приоритети за развитието на територията, заложените мерки, финансов ресурс, критерий за подбор и индикатори за изпълнение. Проведена бе структурирана дискусия по отношение на избраните мерки, минималните и максималните размери на допустимите разходи за проектите, балансирано ли е разпределен бюджета на стратегията между публичните и частните мерки, допустимите кандидати, интензитет на помощта и т.н. СВОМР е многофондова, което ще даде възможност за преодоляване на икономическите и социалните различия в развитието на територията на МИГ. По време на обсъждането не се регистрираха предложения от страна на присъстващите. Заинтересовани страни подкрепиха и приеха така предложената стратегия за ВОМР на МИГ Стамболово – Кърджали 54 за програмен период 2023 – 2027 г.

Общественото обсъждане се проведе в изпълнение на АД № РД 50-80/23.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 

прочетете по-старите новини