Доклад от проведения мониторинг и оценка на СВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ „Стамболово–Кърджали 54“ (ноември, 2021)

Мониторинг и оценка на СВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ „СТАМБОЛОВО–КЪРДЖАЛИ 54“ (декември, 2020)

Проучване на възможностите и факторите за подобряване на вътрешно общностната комуникация с оглед на големия брой населени места в рамките на МИГ„СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ 54“

Проучване на потенциала за валоризация на местните природни и културни дадености за целите на развитието на туристическото предлагане на територията на МИГ „СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ 54”

Проучване на нагласите за сдружаване сред земеделските производители с акцент при производителите на зеленчуци и млечно животновъдство на територията на “МИГ Стамболово-Кърджали 54”

Анализ на възможности и добри практики, свързани с алтернативно земеделие на територията на „МИГ СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ 54“

Проучване на тема: „Обществените нагласи на местното население към опазването на природата и защитените видове“

Проучване на тема: Основни проблеми и потребности на местната общност живееща на територията на „МИГ СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ 54“