Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

Сдружението си поставя редица цели по-важните от които са:

  • Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността,опазването на околната среда и природните ресурси, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
  • Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или от Европейския социален фонд (ЕСФ), и/или от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
  • Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони, чрез подобряване качеството на живот;
  • Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като развива целева и иновативна политика в селските райони.

Общото събрание е колективния върховен орган на Сдружението, който има право да взема решения по всички въпроси от дейността му. Учредителното общо събрание се състои от всички учредители, които живеят или работят постоянно на територията на МИГ, които към момента наброяват 32 члена. От тях 20 са юридически лица и 12 – физически лица. Представители на НПО сектора са - 15 от членовете или 46,88%; на стопанския сектор - 15 от членовете или 46,87% и на публичния сектор – 2 от членовете или 6,25%.

Членовете на Общото събрание представляват 23 от населените места на територията.

Представителите от община Стамболово са 16. Същият е и броя на представителите на община Кърджали.

Управителният съвет представлява Сдружението, чрез Председателя или Заместник-председателя си, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; Той ръководи дейността на Сдружението, когато не заседава Общото събрание, като осигурява изпълнението на решенията му. Негови членове са:

  • Лятиф Мехмед Расим – Председател;
  • Ербил Халим Халим – Заместник председател;
  • Назим Ниязи Вели - член;
  • Зорница Мариянова Расим – член;
  • Нихат Шукри Хаджъ – член.

МИГ Стамболово – Кърджали 54 подписа с МЗХГ Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на 20.04.2018 г. под № РД 50-37 и Заповед № РД 09-307 на 04.04.2018 г. за одобрение на СНЦ "Стамболово-Кърджали 54".