15.09.2021

Днес, 15.09.2021г., Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ЗП Назмие Рамадан Мустафа , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Назмие Рамадан Мустафа с наименование: "Закупуване на земеделска техника " по подмярка 4.1.2 " Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства " от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 46 800 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 32 760 лв.

Проектът предвижда закупуване на нови машини необходим за биологично стопанство. Основната цел на този проект е свързана с повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез подобряване на материалните активи на стопанството, а именно закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството.

Използването на нова техника, водеща до повишаване на енергоосигуреността на стопанството, опазване на околната среда и отглеждане на културите по биологичен начин са предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на стопанството.