30.11.2021

На 29.11.2021 г. в Министерството на земеделието, храните и горите, Председателя на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ г-н Лятиф Расим подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които са осигурени за преходния период по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Предстои подготовка на нови процедури за прием на проектни предложения по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с общ бюджет 457 942.94 лв, мярка 6.4.2 " Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" с общ бюджет 256 500.00 лв., мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с общ бюджет 207 481.67 лв., мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с общ бюджет 177 399.27 лв. и мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” с общ бюджет 181 148.60 лв

Срокът за изпълнение на проектите финансирани чрез СВОМР на МИГ "Стамболово-Кърджали 54" е удължен до 30.06.2025 г.

За повече информация посетете https://www.lagsk.eu