21.01.2022

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 08.02.2022 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2021 г.
  2. Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.
  3. Приемане проект за бюджет 2022г.
  4. Обсъждане на приоритети по мерки при получен равен брой точки от оценката.
  5. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател: Лятиф Расим