30.03.2022

Днес, 25.03.2022г., Председателя на Сдружение "Местна инициативна група  Стамболово-Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим  и  СТРОМ ТЕХ ЕООД , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект  на СТРОМ ТЕХ ЕООД с наименование: " Закупуване на строителни машини - багер с кабина и мотокар  " Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 52 500 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 39 375 лв.

Проектът предвижда  закупуване на машини за извършване на строителни дейности. Извършването на планираните инвестиции ще доведе до подобряване на условията на труд, както и конкурентоспособността на предприятието. Инвестиционното намерение ще се реализира в с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали. С реализацията на проекта кандидатът ще постигне от една страна високо качество на предлаганите услуги, подобряване на конкурентоспособността на дружеството, осигуряване на устойчива заетост, подобряване на конкурентоспособността на местната икономика и устойчиво развитие на бизнеса.