10.05.2022

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ЕФЕ СЕРВИЗ ЕООД с управител  Сабиха Ахмед Ахмед , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕФЕ СЕРВИЗ ЕООД с наименование: " Закупуване на мини багер " по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 73 342,50 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 55 006,88 лв.

Проектът предвижда закупуване на машина за извършване на строителни дейности. Извършването на планираната инвестиция ще доведе до подобряване на условията на труд, както и конкурентоспособността на дружеството. Инвестиционното намерение ще се реализира в село Мост, община Кърджали, област Кърджали. Основната цел на инвеститора е да осигурява услуга с високо качество. Задоволяването на тази потребност ще се постигне чрез закупуване на нови и съвременни машини и способен персонал.