10.05.2022

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и МИРЕЛ 13 ЕООД с управител  Реджеб Мюмюн Ибрям , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на МИРЕЛ 13 ЕООД с наименование: " Закупуване на строителна машина " по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 73 342,50 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 55 006,88 лв.

Проектът предвижда закупуване на машина за извършване на строителни дейности. Извършването на планираната инвестиция ще доведе до подобряване на конкурентоспособността на предприятието. Инвестиционното намерение ще се реализира в с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали. След реализирането на инвестиционното намерение, ще бъде развито едно микро предприятие, отговарящо на съвременните изисквания за предлагане на този вид услуги, спазващо добрите практики в областта и гарантиращо устойчива заетост на персонала.