30.05.2022

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:  

  1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР.
  2. Приемане на решение за кандидатстване на МИГ Стамболово-Кърджали 54 по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  3. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

 

Председател: Лятиф Расим