12.09.2022

МИГ Стамболово-Кърджали кани всички граждани интересуващи се от местното културно наследство да присъстват на празника "Кулинарен калейдоскоп от Източните Родопи“, който ще се проведе на 16.09.2022 г. в с. Стремци, Община Кърджали. Празника се провежда с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 16.09.2022 г.

ОРГАНИЗАТОРИ: МИГ Стамболово-Кърджали 54 в партньорство с НЧ„Огнище 1944“ с.Стремци, община Кърджали

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: с. Стремци, двора и сградата на НЧ „Огнище 1944“ 

 

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА

12.30-13.00 ч. Събиране на участниците и гостите и подготовка за празника пред сградата на НЧ „Огнище 1944“

13.00-13.02 ч. Откриване на събитието – Иванка Душкова, Изпълнителен директор на МИГ Стамболово-Кърджали 54

13.03-13.05 ч Турска поговорка/маане/ за добре дошли от страна на домакините на събитието  

13.06-13.09 ч. Приветствие на председателя  на МИГ Стамболово-Кърджали 54    Лятиф Расим към участниците и гостите на празника

13.10-12.15 ч. Представяне състава на Кулинарната комисия за избор на първите три най-атрактивни традиционни местни ястия

13.16-12.30 ч. Изпълнение на женската певческа група на народни песни към читалище „Огнище 1944“ 

13.31-13.40 ч. Дава се думата на публиката за да се представят няколко интересни за местната общност народни поговорки /маанета/

13.41-13.45 ч. Възникване на Грамофон тепе, разказ на водещия

13.46-14.00 ч. Изпълнение на младежката група към НЧ „Огнище 1944“ на танци

14.00-14.10 ч. Разглеждане на кулинарната изложба от участниците с дегустация на ястията и Фотоизложбата „Чешмите на Източните Родопи"

14.11-14.15 ч. Гласуване за всяко ястие от участниците в празника и избор на три Най-вкусни ястия получили най-много гласа от посетителите

14.16-14.25 ч. Обявяване решението на Кулинарната комисия за отличените три ястия и награждаване на победители и участници в кулинарната изложба

14.26-14.55 ч. Кетъринг за участници и гости

14.56-15.00 ч. Закриване на празника

 

Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, регистрирано съгласно българското законодателство. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

Сдружението си поставя редица цели по-важните от които са:

  • Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността, опазването на околната среда и природните ресурси, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
  • Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или от Европейския социален фонд (ЕСФ), и/или от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
  • Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони, чрез подобряване качеството на живот;
  • Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като развива целева и иновативна политика в селските райони.