30.06.2022

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и Община Кърджали с представляващ Хасан Азис Исмаил-Кмет на Община Кърджали, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Кърджали с наименование: " Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали " по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 342 869,74 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 279 724,78 лв.

Основната цел на проекта "Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали" е чрез подобряване на обществената инфраструктура да се повиши привлекателността на жизнената средата за обитаване в 15 населени места на територията на Община Кърджали и да се създадат условия за насърчаване на социално -икономическото развитие.

Специфичните цели на проекта са:

- Да се създаде привлекателна, сигурна и достъпна жизнена среда в 15 населените места на територията на община Кърджали чрез благоустрояване, ремонт и рехабилитация на детски площадки за игра на открито;

- Да се подобри туристическия облика на 14 от населени места, които са в близост до културно-исторически и природни забележителности. Основните дейности на проекта са свързани с ремонт и рехабилитация на детски площадки и облагородяване на пространството около тях в 15 населени места, а именно селата Чифлик, Долна крепост, Горна крепост, Жинзифово, Калоянци, Конево, Мост, Мургово, Перперек, Сипей, Широко поле, Висока поляна, Звезделина, Звиница и Рани лист. В тези села живеят 7 674 жители на община Кърджали, от които 4884 са на възраст от 18 до 29 години. В резултат от изпълнението на проекта в тези населени места ще се оформят привлекателни, достъпни и сигурни обществени пространства за отдих и възможност за игри на открито за най-малките жители. Също така ще се подобри облика на 14 от населените места, които се намират в близост до археологически комплекс "Перперикон", крепостта "Моняк", природната забележителност "Каменната сватба" и язовир "Студен кладенец".

Реализирането на проекта ще допринесе са постигането на Втората основна цел „ Подобряване на средата за обитаване и бизнес при опазване на биологичното разнообразиe на територията “, както и на специфична цел 8 "Подобряване облика на населени местата" от Стратегията за водено от общностите местно развитие за Сдружение МИГ "Стамболово - Кърджали 54". Концепцията на проекта е в съответствие с Приоритетна област 4. "Подобряване на средата за обитаване" от Стратегията. Целите и дейностите на проекта са пряко насочени към разширяване и подобряване на публична инфраструктура в 15 населени места от община Кърджали, които са част от територията на местната инициативна група. С обновяването и модернизирането на детски площадки и места за отдих ще се повиши привлекателността на средата за обитаване в тези села, което от своя страна е предпоставка за насърчаване на задържането на населението на територията и подкрепа за развитие на бизнес на тяхната територия. Обновените елементи на жизнената среда ще направят по приветлив облика на 14 от населените места, които са с туристически потенциал и намират в близост до археологически комплекс "Перперикон", крепостта "Моняк" и природната забележителност "Каменната сватба".