30.12.2022

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и Делчо Железанов Живаков, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Делчо Железанов Живаков с наименование: " Закупуване на земеделска техника " по Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 105 800 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 52 900  лв.

Проектното предложение предвижда закупуване на земеделска техника, необходима за модернизация на биологично стопанство в община Стамболово. С реализацията на проекта кандидатът ще постигне модернизация на активите, водеща до по-добро планиране и изпълнение на дейностите, ще подобри конкурентоспособността на стопанството.