30.01.2023

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ГМ 21 - ТЕКСТИЛ ЕООД с управител  Гюлбеяз Али Мустафа, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ГМ 21 - ТЕКСТИЛ ЕООД с наименование: " Оборудване на цех за разкрояване и шиене в ГМ21 – ТЕКСТИЛ ЕООД " по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 292 747 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 219 560,25 лв.

Проектното предложение е насочено към доставка на оборудване на цех за разкрояване и шиене на трикотажни изделия в микропредприятие в селски район. Конкуренцията в този сектор в много висока. Непрекъснато се повишават изискванията към качеството на произведената продукция. За осигуряването на такова качество е необходимо да се внедряват високопроизводителни и прецизни машини, които да намалят производствените разходи, включително разходите за труд, редуцират производствения брак и осигурят конкурентоспособност на произвежданата продукция. За тази цел е планирана доставка на подвижен робот за кроене, комплектован с настилачна количка за еднопосочно настилане и настилъчни маси. За шиене на част от разкроените материали е планирана доставка на специализирани и универсални шевни машини, на които ще се изпълняват определени операции. Планира се да бъдат изпълнявани поръчки основно на ишлеме. С доставените машини ще бъде оборудван цехът на фирмата в с. Широко поле, като ще бъдат разкрити четиринадесет нови работни места, предимно за жени. Използването на подвижен робот за кроене, ще доведе до пълна автоматизация на този процес, респективно до чувствително повишаване на производителността на труда във фирмата. Ще бъдат привлечени за изпълнение поръчки за разкрояване, които до този момент са извършвани извън територията на МИГ, поради рискове от непостигане на необходимото качество на продукцията при полу-автоматизирано или ръчно разкрояване.