27.02.2023

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и ДРИЙМ ГАРДЪНС АД , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ДРИЙМ ГАРДЪНС АД с наименование: " Закупуване на земеделска техника " по Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 154 725 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 77 362,50  лв.

Проектното предложение предвижда закупуване на Селскостопански дрон , Трактор и Мулчираща косачка   за нуждите на стопанството. Новата техника ще позволи прецизна обработка, която ще се извършва в съответствие с технологичните изисквания, качествено и в най-благоприятните агротехнически срокове. Това ще позволи постигането на по-високи добиви и по-добро качество на произведената продукция.