02.03.2023

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и КРИСТАМАРИ ЕООД с управител  Радка Миткова , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на КРИСТАМАРИ ЕООД с наименование: " Доставка на строителна механизация  " по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 283 600 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 212 700 лв.

Проектното предложение е насочено към доставка на строителни машини за извършване на земни работи на територията на МИГ. Планирано е закупуването на три боя универсални по своя характер строителни машини - Комбиниран багер – товарач, Мини багер и Мини челен товарач. Машините ще извършват широк спектър от услуги, които са необходими и чието предлагане е ограничено на територията. Такива услуги са необходими както за дейности в публичния сектор, така и за нуждите на местния бизнес и гражданите. Такива услуги са свързани с почистване на речни корита и имоти в урбанизирани територии, крайпътни канавки, изземване на земни маси, подравняване, товарене на торове и препарати в стопанствата, извършване на изкопни работи в строителството и всичко останало, което машините могат да извършват. Достъпът до строителна механизация, с каквато обичайно разполагат големите строителни фирми, често е затруднен поради нейната заетост в строителните обекти. Този факт, често е причина да не може да се осигури своевременното предоставяне на услугата при по-малки по обхват поръчки и дейности. С реализацията на проекта ще се осигури своевременното предоставяне на важни за общността услуги при значително по-висока гъвкавост и ценови условия. Основната дейност по проекта е свързана с доставката на описаната по-горе механизация, която ще позволи на кандидата да реализира бизнес плана си, в резултат на който ще бъде създадена устойчива заетост (три нови работни места) на територията, както и ще укрепи микропредприятие в типичен периферен селски район.