02.05.2023

Председателя на Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54 " - г-н Лятиф Расим и АБГКАП ЕООД  с управител  Ахмед Мустафа Мустафа , подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на АБГКАП ЕООД  с наименование: " ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОНЕНИ ЧАШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА В С. ПЧЕЛАРИ, ОБЩ. СТАМБОЛОВО" по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54 ".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 290 793,22 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 218 094,91 лв.

Проектното предложение включва изграждане на цех за производство на картонени чаши за еднократна употреба в село Пчелари, община Стамболово, област Хасково. Предвидената в рамките на проекта инвестиция включва закупуване на оборудване - машина за печат и рязане на хартия с полиетиленово покритие и машини за производство на картонени чаши и компресор за въздух , които ще обезпечат протичането на технологичния процес. Проектното предложение напълно отговаря на потребността на територията на Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54 от инвестиции, свързани със създаване и развитие на неземеделски дейности, които са от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността и ускоряване на диверсификацията. Неговото реализиране ще допринесе за постигане на Стратегическа цел 1 на Стратегията на ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по-високи доходи и заетост“ в рамките на Приоритет 2: „Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, вкл. развитието на туризма, който адресира важни нужди на територията в областта на местното икономическо развитие. С изпълнение на планираната инвестиция, се предвижда създаване на 3 (три) нови работни места и повишаване на заетостта на територията на МИГ Стамболово – Кърджали 54.