03.05.2023

Сдружение "Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54" и Община Стамболово с представляващ  Аднан Кязим Йълдъз - Кмет на Община Стамболово, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Стамболово с наименование: "Екопътека Студен кладенец“, в ПИ 61025.11.173, землище на с. Рабово, община Стамболово" по Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Стамболово-Кърджали 54".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 194 720,44 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % или 194 720,44 лв.

Предвижда се обособяване на екопътека с обща дължина около 840 м. Теренът е изключително равнинен и се движи  успоредно на коритото на реката на височина около 4-5м над нивото на водата. По продължението на трасето се обособяват кътове за почивка с пейки. Местата са подходящи за наблюдение на реката и заобикалящите я скални масиви, както и на местната фауна.

В края на пътеката се преминава през тунел в скалите и се достига обширна тераса на мястото където е започвал мостът. На тази тераса се обособяват две беседки с барбекюта и покрити маси с пейки. От това място се открива гледка към с. Студен кладенец.

Маршрутът е лек и изключително подходящ за хора с намалени двигателни способности.

По продължение на екопътеката ще се оформят 6 зони за отдих и наблюдение.

 • Зона 1 - кът за отдих – предвидена е информационна табела, пътепоказател и дървени маси с пейки.
 • Зона 2 (4 броя) - кът за отдих и наблюдение с дървени пейки и пътепоказател.
 • Зона 3 - кът за отдих и наблюдение - разполагат две беседки с барбекюта,   две покрити маси с пейки и информационна табела.

В началото на екопътеката се поставя информационно табло, даващо  информация за нея и за растенията и животните, които могат да се наблюдават.

Използвани елементи на туристическата инфраструктура:

 • Елемент П1– пейка от дървени трупи, фиксирана в терена с анкери.
 • Елемент П2 – покрита маса с две пейки по архитектурен детайл, изработени от дървени трупи, фиксирани в терена с анкери; покривната конструкция е от дървени елементи с обло сечение и дървено покривно покритие.
 • Елемент Т1 – информационно табло, състоящо се от дървени елементи с обло сечение по архитектурен детайл, фиксирано в терена с анкери. Информационната част се принтира върху винил на твърда подложка.
 • Елемент Т2 – единичен вертикално поставен грубо обработен елемент, монтиран върху метална обувка, фиксирана в терена с анкери; на него е закрепена стрелка, оформена по детайл.
 • Беседка – предвидената беседка е с дървена конструкция и покрив с покритие от битумни керемиди. Оградена е с дървен парапет, служещ и за облегалка на дървените пейки вътре; в центъра се монтира дървена маса; в единия край на беседката се монтира готов елемент барбекю от бетонови елементи и огнеупорни тухли с прилежащ плот.

Целта на предвидената разработка на мобилно приложение е внедряването на новите технологии в планирания маршрут чрез приложение, което обхваща различни възрастови групи най – вече деца и ученици. Потребителите могат да се забавляват като отговарят на образователни въпроси и по този начин набират полезна информация за туристическите забележителности в района и обогатят общата си култура и познания като цяло и в областта на опазването на природата и екологията.Съвременните деца прекарват по-голяма част от свободното си време затворени  вкъщи в дигиталното пространство. С тази игра ще ги изведем на чист въздух срез природата, но и донякъде благодарение на дигитализацията ще останат в „собствени води”. Децата/учениците освен, че ще се забавляват в интернет, ще прекарват повече време навън на чист въздух. 

Специфични цели:

 • Обособяване на екопътека в землището на с. Рабово, община Стамболово; - Разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на туризма в община Стамболово, чрез внедряване на нови технологии;
 • Развитие на алтернативни форми на туризъм - екотуризъм;
 • Привличане на туристи и посетители и увеличаване на заетостта на легловата база в общината и насърчаване на предлагането на туристически услуги;
 • Подобряване качеството на живот в резултат на устойчивото развитие на туризма и превръщането на община Стамболово в предпочитана туристическа дестинация.