24.03.2023

На 23.03.2023 г. МИГ Стамболово-Кърджали 54 подписа Административен договор РД 50-80/23.03.2023 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Целият текст на договора можете да намерите в раздел Стратегия/Споразумения.