06.07.2023

Днес 06.07.2023 г. в Министерството на земеделието и храните, Зам. председателят на Управителния съвет на СНЦ МИГ "Стамболово-Кърджали 54", г-н Ербил Халим, официално получи от г-жа Таня Георгиева - зам. министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г., Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект - "Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ "Стамболово-Кърджали 54" за програмен период 2021 - 2027 г."Договорът е на стойност 39 727,00 лева.