28.03.2023

На 23.03.2023 г. бе подписан административният договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В продължение на шест месеца МИГ Стамболово – Кърджали 54 ще изпълнява дейности за подготовка на стратегията за местно развитие през новия програмен период. Одобрената стойност на проекта е 39 727,00 лв.

Целите му са: 1) Подкрепа за подобряване на уменията и разширяване на местния капацитета за ефективното функциониране на МИГ през новия програмен период; 2) Подпомагане на процеса за подготовка на стратегията за местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54, финансирана от ЕЗФРСР и други ЕСИФ; 3) Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на СВОМР; 4) Подкрепа за информиране на местното население относно ползите за финансиране на многофондовата стратегия през новия програмен период. 

Целите ще бъдат постигнати чрез следните дейности: 

1. Обучения за местни лидери и заинтересовани страни – провеждане на едно обучение за екипа на МИГ и две обучения за местни лидери – по едно във всяка община.

2. Проучвания и анализи на територията – предвидено е провеждане на две проучвания: Кабинетно проучване, описващо социално-икономическото състояние на територията на МИГ и социологическо проучване на тема: „Проучване мотивацията и предпочитанията на заинтересованите страни за включването им в изпълнението и в мониторинга на СВОМР“. 

3. Подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегия. Дейността има 7 поддейности: 1) Провеждане на 2 фокус групи/работни срещи с представители на местната общност. 2) Обобщено и резюмирано описание на социално-икономическото състояние на територията на МИГ. 3) Изработване карти на територията на МИГ. 4) Консултиране подготовката на СВОМР с местната общност. 5) Изработване на проект на СВОМР. 6) Обществено обсъждане на СВОМР; 7) Финализиране и одобрение на СВОМР. 

4. Координация на изпълнението на подготвителните дейности – извършва се от координатора. Той разработва обществените поръчки, поддържа връзката с консултанти, анализатори и обучители и контролира тяхната дейност, организира местната общност и създава условия за равноправно участие на заинтересованите страни. Всички документи се архивират и качват в ИСУН.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта по подготвителната мярка са: 1) Проведени 2 фокус групи/работни срещи с представителите на местната общност. 2) Разработен обобщен и резюмиран анализ на социално-икономическото състояние на територията на МИГ. 3) Изработени две карти на територията на МИГ. 4) Изготвен актуален списък с идентифицираните заинтересовани страни на територията на МИГ. 5) Проведени 4 работни срещи за консултиране с местната общност при изработването на СВОМР с най-малко 10 участници. 5) Обучени минимум 30 представители на заинтересованите страни. 6) Изработен проект на СВОМР. 7) Проведено обществено обсъждане на СВОМР.