Как МИГ Стамболово-Кърджали 54 го прилага на практика

11.08.2023

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е подхода, който акцентира върху местното развитие на селските райони, при него местната общност играе активна и централна роля в определянето, планирането и изпълнението на развитието на своето собствено местно пространство. Този подход подчертава значението на участието на местната общност и устойчивото развитие на съответната територия. Той се прилага от местните инициативни групи и се реализира на база разработената от местната общност Стратегия.  

Стратегията за ВОМР, която се разработва от МИГ Стамболово-Кърджали 54 ще бъде насочена към идентифицирането на конкретни мерки и действия за прилагане на подхода ВОМР на целевата територия. Тя може да включва области като развитие на местната инфраструктура, икономическото развитие, опазването на околната среда, устойчивия туризъм, социалната интеграция и други. Стратегията трябва да бъде съставена с участието на местните общности и партньорите и да бъде адаптирана към конкретните изисквания и условия на региона. Различните заинтересовани страни се включват в идентифицирането на проблемите, нуждите и възможностите, както и в определянето на приоритетите и мерките за развитие.

ВОМР се основава на партньорските отношения между общностите, местните власти, бизнес сектора, гражданското общество и други заинтересовани страни, които работят в партньорство. Този подход подкрепя обмена на знания, ресурси и опит, който улеснява постигането на целите за местно развитие.

Общностите се включват във всички етапи на развитие - от планирането и дизайна до финансирането и мониторинга на Стратегията. Този процес гарантира, че проектите отговарят на реалните нужди и приоритетите на общността.

ВОМР проучва експертизите и местните ресурси на общността. Това включва всички практики, културни аспекти, умения и опит, които трябва да се използват при разработването на Стратегията.

При разработването на Стратегията МИГ Стамболово-Кърджали осигурява активното участие на гражданите и местните общности в процеса на генериране на предложения и вземане на решения. Те се включват още в идентифицирането на проблемите, нуждите и възможностите, както и в определянето на приоритетите за развитие. С други думи прилага се подходът "отдолу нагоре", който е алтернатива на подхода "отгоре надолу", при който решенията и политиките се налагат от централните власти или управленските структури и се предават на местните общности за изпълнение. В подхода "отдолу нагоре" инициативата и управлението идват от хората, които директно са включени в местните процеси. Те сътрудничат, споделят знания и опит, и вземат участие в създаването на решения. Взетите решения се адаптират към конкретните нужди в контекста на местната общност, което увеличава вероятността за успех и устойчивост на Стратегията.

Важна част от подхода "отдолу нагоре" е демократичното участие, което означава, че решенията се получават на базата на консенсус и широка обществена подкрепа.

Този подход се прилага в различни области - от социалното развитие и образованието до икономическото развитие и управлението на природните ресурси. Той е особено подходящ за устойчивото развитие на териториите, тъй като се създават решения, които отчитат нуждите на общността, опазват околната среда и посочват заинтересоваността към включване при реализацията на мерките залегнали в Стратегията.

В тази връзка в началото на месец август в с. Долно Черковище, Община Стамболово и с.Мост, Община Кърджали бяха проведени две работни срещи с представители на местната общност. Срещите са част от задължителните елементи при разработването на СВОМР. Целта на тези събития бе консултиране подготовката на СВОМР с местната общност за обсъждане програмите, които ще залегнат в Стратегията и разпределението на финансовия ресурс. 

По време на срещите присъстваха повече от 20 човека представители на публичния сектор - общинска администрация (вкл. кметове на населени места, учители, директори на детски градини, представители на основните секторни дирекции в Общинска администрация), земеделски производители, представители на бизнеса. Пред присъстващите бе представен подхода ВОМР, финансиращите фондове, оперативните програми, както и спецификите и новостите в новия програмен период за изпълнение на подхода. 

Участниците бяха запознати със задължителните елементи при разработването на СВОМР, както и с процеса по разработването, основните дейности и предстоящи събития. 

На срещите се представиха и обсъдиха подробно изискванията към мерките в СВОМР,  посочиха се примерните интервенции и техния индикативен финансов ресурс по допустимите оперативни програми: Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027г., Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021 – 2027 г., както и Програма „Образование” 2021 – 2027 г. 

Успоредно с представянето на интервенциите течеше и дискусия, в която се включиха всички присъстващи. Имаше множество въпроси, коментари, регистрирани проблеми и направени предложения, които са свързани с разработването и реализацията на СВОМР, които бяха обсъдени на срещите. Най-голям интерес участниците в срещите проявиха към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

В резултат от срещите бе очертана и стратегическата рамка на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“, която включва стратегическите приоритети и цели на района през следващия програмен период. 

Работните срещи са проведени в изпълнение на АД № РД 50-80/23.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“