02.09.2023

П О К А Н А

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Стратегията на водените от общностите местно развитие.
  2. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.