09.09.2016

На 8 и 9 септември 2016 г. в  с.Стамболово се проведе обучение на екипа на МИГ включително представителите на партньорите. На обучението през двата дни  присъстваха по 12 човека.  Екипът бе запознат с новостите на ВОМР през новия програмен период, с изискванията, с възможностите и приоритетите. Освен това бяха разпределение и задачите по реализирането на Подготвителните дейности на мярка 19. Водени от общностите местно развитие от ПРСР. Обсъдени бяха изискванията за регистрацията на Местната инициативна група, която да финализира процеса на публично-частното партньорство за да осигури надеждна местна структура, която да отговаря на изискванията и да реализира цялостния процес.