16.09.2016

На 16 септември 2016 г. в гр.Кърджали се проведе среща с кметовете на населените места на която да се представи подхода ЛИДЕР/ВОМР, дейностите по подготвителната мярка, изискванията за събиране на информация за територията и възможностите, които проекта предоставя за нейното развитие.