30.09.2016

На 30 септември 2016 г. в с.Стамболово се проведе Информационна конференция за представяне на достъпа до финансов ресурс по линия на Програмата за развитие на селските райони, многофондовото финансиране включващо: ОПНОИР, ОПРЧР, ОПОС, ОПИК, както и прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР от ПРСР. Присъстващите дискутираха различните възможности за планиране на мерките и реалните проектни възможности на потенциалните бенефициенти на Стратегията за местно развитие.