10.10.2016

В рамките на Подготвителните дейности по мярка 19.1, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,  бяха проведени на 6 и 7 октомври две  информационни срещи/семинари в общинската администрация в Стамболово. Участваха  представители на трите сектора: публичен, стопански и неправителствен. Те се запознаха  с подхода Водено от общностите местно развитие, чиято цел е да ангажира местните общности в изграждането на собственото им бъдеще.  Прилагайки този подход МИГ Стамболово – Кърджали 54 ще  изработят  Стратегия за местно развитие, която ще може да финансира бъдещи проекти в сферата на бизнеса, социалния и културния живот. В процеса на планиране ще  се включат максимално широк кръг от представители на местните общности. Те сами ще определят своите проблеми и възможности, приоритети, мерки и конкретни проекти за развитие.

Присъстващите на семинара бяха информирани за  изискванията за финансиране на многофондовите стратегии и с положителните практики ,постигнати досега от Местни инициативни  групи в страната.

Семинарът бе предшестван от  среща в Кърджали, на която бяха поканени кметове на населени места. Те се запознаха с възможностите, които общият проект предоставя за 54 села в област Кърджали.