07.11.2016

На 3 октомври 2016 г. в заседателната зала на Община Стамболово се проведе еднодневно обучение на местните лидери на МИГ, включително представители на партньорите. Местните лидери бяха определени на база на направените проучвания за територията и на база проявилите интерес сред заинтересованите страни. Проведените информационни и работни срещи, направените проучвания, разпространените рекламни материали и провежданите през последните месеци дискусии и обсъждания, формираха общественото мнение по най-важните обществени въпроси на територията на МИГ. Представителите на местната общност от публичния сектор, бизнеса и неправителствения сектор формираха ядрото на местните лидери, което ще формализира през следващите седмици и местната инициативна група.

Първата информационна кампания, включваща две информационни срещи, започна на 04.11.2016 г.  като се проведе в  читалището на с. Жълти бряг и в кметството на с.Гледка. Информационната кампания имаше за цел да информира местните граждани и да насърчи тяхното участие в МИГ, в обученията и в разработването на Стратегията за местно развитие. Тази информационна кампания е част от подготвителните дейности, предшестващи официалната регистрация на   Местната инициативна група “Стамболово-Кърджали”, които са подкрепени от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г. Участниците в двете инициативи се запознаха с реализираните до момента проектни дейности и предстоящите до края на подготвителната мярка инициативи.