25.11.2016

На 24.11.2016 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Стамболово се проведе еднодневно обучение на местните лидери на МИГ, включително представители на партньорите за изпълнение на дейности на Мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.  Местните лидери се запознаха с критериите за избор на стратегия с различните оперативни програми, които могат да се включат в Местната стратегия за развитие и дискутираха силните и слабите страни на различните възможности.

След провеждане на обучението 32 представители на трите сектора учредиха, СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“. В Сдружението са включени: двама представители на публичния сектор, 15 представители на бизнеса и 15 представители на неправителствения сектор. Местната инициативна група (МИГ) ще се ръководи от Управителен съвет състоящ се от 5 члена, който също е с балансирано представителство на трите сектора.

За председател на Сдружението бе избран Лятиф Расим, представител на община Кърджали, а за заместник председател – Ербил Халим, представител на община Стамболово.