02.12.2016

На 2 декември в Залата на община Стамболово се проведе Информационна среща с местната общност за консултиране на Стратегията за местно развитие. На срещата присъстваха представители на бизнеса, на неправителствения сектор, както  и общински съветници и служители работещи в община Стамболово и в община Кърджали.

В резултат на обсъждането се стигна до общото решение в Стратегията за местно развитие покриваща територията на „МИГ Стамболово – Кърджали“ от Програмата за развитие на селските райони да влязат мерките:  4.1 Инвестиции в земеделски стопанства; 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства; 4.2.1 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти; 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства; 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 7.5 Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура; 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата.

Реши се още Стратегията за местно развитие да бъде многофондова и да включи следните две оперативни програми: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Околна среда“.

След разработването на стратегията, се предвиждат още три обществени обсъждания с представителите на местната общност за прецизиране на текстовете залегнали в Стратегията за местно развитие.