23.01.2017

На 19.01.2017 г. в с.Стамболово, община Стамболово се проведе първото обществено обсъждане на Стратегията на ВОМР на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“. 

На обсъждането присъстваха  20 човека представители на общината, НПО организации и бизнеса. Присъстващите бяха запознати със стратегията и включените в нея мерки по ПРСР, както и с възможностите на ОПОС и ОПНОИР. Бюджетът на стратегията и критериите за подбор на проектите бяха разгледани при повишен интерес от присъстващите.  

След направените презентации бяха задавани въпроси за доизясняване на регламентациите залегнали в СВОМР.