23.01.2017

На 19.01.2017 г. в с.Поповец, община Стамболово се проведе обществено обсъждане на Стратегията на ВОМР на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“. На обсъждането присъстваха  23 човека главно земеделски производители. Присъстващите бяха запознати със стратегията и включените в нея мерки по ПРСР, както и ОПОС и ОПНОИР. Разгледан беше подробно бюджета на стратегията и критериите за подбор на проектите.