15.03.2017

На 14.03.2017 г. в залата на Общинска администрация - с.Стамболово от 10.00 часа се проведе Общо събрание на “МИГ Стамболово-Кърджали 54“.

Събранието се проведе при следния дневен ред: Първа точка: Отчет за извършените до момента дейности; Втора точка: Приемане на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ и Трета точка: Разни.

На събранието присъстваха всички негови членове. Координаторът на проекта - Иванка Душкова прочете отчетния доклад на сдружението, след което бяха зададени някои въпроси на които тя отговори. 

По Втора точка от дневния ред Здравко Сечков представи СВОМР, която бе гласувана единодушно от присъстващите.

По Трета точка от дневния ред се обсъдиха някои предстоящи пред МИГ дейности и необходимата координация за това.

След изчерпване на дневния ред Председателят на МИГ закри Общото събрание.