06.03.2017

На 14.03.2017 г. в залата на Общинска администрация с.Стамболово от 9.00 часа ще се проведе третото обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Каним всички представители на бизнеса, неправителствените организации и публичния сектор да посетят обсъждането.

Проекта за Стратегия на ВОМР можете да намерите на сайта.