15.03.2017

На 14.03.2017 г. в залата на Общинска администрация - с.Стамболово от 9.00 часа се проведе третото обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

На срещата присъстваха представители на трите сектора: стопански, НПО и публичен. Здравко Сечков представи основните моменти на Стратегията, след което започна дискусията. Обсъдени бяха направените промени в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, които изискваха разработената вече стратегия на ВОМР да бъде приведена в съответствие с указанията на МОН.

След направените корекции в размера на финансирането на проектите и критериите, разработената СВОМР беше приета единодушно от присъстващите.