03.05.2018

На 20.04.2018 год. между СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ бе подписано Споразумение № РД 50-37 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на териториите на общините Стамболово и 54 села от община Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 3 707 815,00 лева, разпределен в следните мерки:

Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020г. /ЕЗФРСР/:

 • Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет 704 100 лева;
 • Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ с бюджет 164 300 лева;
 • Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет 146 600 лева;
 • Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет 862 500 лева;
 • Мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ с бюджет 156 500 лева;
 • Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет 586 750 лева;
 • Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с бюджет 195 600 лева;

Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020г., но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. (финансирани от ЕЗФРСР):

 • Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с бюджет 117 390 лева.

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ):

 • Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение – 287 000 лв.;
 • Образователна интеграция на ученици от маргинализирани общности – 300 000 лева.

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР):

 • Инвестиции, консервационни дейности за поддържане/подобряване на прироодозащитното състояние на видове и природни местообитания – 187 075 лева.

 

Прилагането на стратегията включва и дейности с местната общност и потенциалните бенефициенти като обучения, работни срещи, информационни семинари.

Подробна информация за целите, приоритетите, мерките и допустимите проекти се съдържат в Стратегията, публикувана на сайта на МИГ Стамболово-Кърджали 54, www.lagsk.eu

Дейностите по прилагане на Стратегията ще обхванат периода от 20.04.2018 год. до 30.09.2023 год. 

През тази година. ще бъде изготвен, одобрен от УС на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и публикуван на интернет страницата Индикативен график за периодите на прием на заявления за финансиране на проектни предложение за календарната 2018 год.

Екипът на МИГ Стамболово-Кърджали 54 ще продължи да информира местната общност за всички предстоящи дейности и събития на официалната интернет страница www.lagsk.eu,  фейсбук страницата, както и чрез регионални, печатни и електронни медии.

За да заявите получаване на информация и покани за участие по електронна поща, пишете ни на e-mail: [email protected].