15.05.2018

ДО
Членовете на
Общо събрание на МИГ

 

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СНЦ“МИГ СТАМБОЛОВО КЪРДЖАЛИ 54“

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО/Г-НЕ, ЧЛЕН НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СНЦ“МИГ СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ“ 54

Общото събрание на МИГ се свиква по реда, предвиден в Устава на сдружението на дата 01.06.2018 г. с Дневен ред, определен в РЕШЕНИЕ от заседанието на УС на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ от 11.05.2018 г.

Информация за провеждане на Общото събрание:

Дата: 1 Юни 2018г., петък
Място: с. Стамболово, залата на Общинска администрация
Час: 10.30 ч.

Дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за ВОМР.
  2. Обсъждане и вземане на Решение за приемане на условията при които ще се дава предимство на проектните предложения с равен брой точки по мерките от ПРСР в СВОМР на МИГ – 4.1., 4.2., 6.4.1.,6.4.2,7.2., 7.5,и 7.6.
  3. Обсъждане и вземане на Решение за определяне на представители сред членовете на Общото събрание, съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, които да участват като оценители в КППП.
  4. Приемане на Индикативната годишна работна програма за 2018 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
  5. Представяне на извършените до момента дейности отразяващи напредъка по прилагане на Стратегия за ВОМР.
  6. Членството на МИГ Стамболово-Кърджали в различни асоциации и сдружения.
  7. Друго

Забележка:
Материали по Дневния ред на Общото събрание можете да получите при заявка в офиса на МИГ: с.Стамболово в часовете от 09.00ч.-16.00ч., както и на ел.поща: [email protected].

Забележка:
Материалите по Дневния ред ще бъдат презентирани за обсъждане в деня на провеждане на Общото събрание.