03.07.2018

Във връзка с прилагане на подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 – „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г., Ви уведомяваме, че в периода 01.08.2018г. - 16.08.2018г. ще се проведат обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган на територията на „МИГ Стамболово- Кърджали 54“, както следва:

 • 01-02 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Стамболово, заседателна зала на общинска администрация от 09:30 часа;
  тема на обучението: Стратегията на Водените от общностите местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и изискванията за нейното изпълнение (двудневен семинар)
 • 03 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Стамболово, заседателна зала на общинска администрация от 09:30 часа;
  тема на обучението: Стратегическо и оперативно управление на МИГ Стамболово – Кърджали 54 (еднодневен семинар);
 • 14 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Мост, кметство от 09:30 часа;
  тема на обучението: Обучение на екипа на МИГ /вкл. УС и ОС/ за придобиване на умения за разработване и управление на проекти и постигане на обществена активност в местната общност; (еднодневен семинар);
 • 15-16 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Перперек, кметство от 09:30 часа;
  тема на обучението: Подготовка, разглеждане и оценка на проектни предложения в рамките на СВОМР(двудневен семинар).