10.09.2018

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово -Кърджали 54" кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 09.10.2018 г. от 10.30 ч. в залата на Общинска администрация - Стамболово. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Запознаване с дейностите по изпълнение на СВОМР до момента.
  2. Одобрение на списъка на членовете на КППП от Общото събрание, отговарящи на приетите от УС изисквания за експертиза.
  3. Приемане и конкретизиране на условията за прилагане на мерките от Стратегията на Водено от общностите местно развитие.
    • Определяне на минималния брой точки за финансиране на подадено проектно предложение;
    • Определяне на приоритетните критерии при равен брой точки.
  4. Други

Председател: Лятиф Расим