22.11.2018

Обявени са за обществено обсъждане до 30.11.2018 г. документите за проектна процедура на МИГ Стамболово-Кърджали 54 по мерките:

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;

7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата;

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства;

4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства;

4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти.

Планираният първи прием на проекти по мярка 7.2 и мярка 7.6 ще бъде от 28.01.2019 до 28.02.2019 г.

Моля всички потенциални бенефициенти на СВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54, които се интересуват от пускането на меркитe: 4.1, 4.1.2, 4.2, 7.2 и 7.6 да се запознаят с разработените насоки в секцията "За обществено обсъждане" и ако имат забележки или коментар по предоставения набор от документи, моля да ни пишат на електронната поща: [email protected], да се свържат с нас на посочените телефони, или да ни посетят в офиса.

Ще сме благодарни на всички, които изразят своето становище!