10.10.2018

Уведомяваме, ви, че на 05.10.2018 г. СНЦ "МИГ Стамболово-Кърджали 54" подписа Допълнително споразумение към споразумението за Стратегия за водено от общностите местно развитие.