19.10.2018

СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ обявява за публично обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения по мерките:

  • 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
  • 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“;
  • 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
  • 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  • 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Всички мерки са част от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54, която се изпълнява на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54.