15.11.2018

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 05.12.2018 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

1.    Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР;

2.    Упълномощаване на член на УС да одобрява и издава необходимите документи свързани с процедурите на регламентиране, подбор и оценка на проектите по СВОМР по които бенефициенти са общини и НПО-та;

3.    Обсъждане на мерки от СВОМР;

4.    Разни.

 

Председател: Лятиф Расим