28.11.2018

СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“  до 10.12.2018 г. продължава  публичното обсъждане на проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения по мерките:

· 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;

· 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“;

· 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

· 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

· 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Всички мерки са част от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54, която се изпълнява на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Насоките на меркитe: 4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2. са в секцията "За обществено обсъждане", и ако имате коментар по предоставения набор от документи, моля да ни пишете на електронна поща:[email protected], или да се свържете с нас на посочените телефони, или да ни посетите в офиса.