10.01.2019

ПОКАНА

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 24.01.2019 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Доклад за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. извършените дейности по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали 54;
  2. Приемане на Годишен доклад за отчитане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие";
  3. Приемане на обобщен годишен доклад за дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54 през 2018 г.;
  4. Приемане на Баланс и Отчет на приходите и разходите на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2018 г.;
  5. Обсъждане на мерки от СВОМР;
  6. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Председател: Лятиф Расим