04.02.2019

СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“  обявява публично обсъждане ма мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ финансирани от ОП „Околна среда“ (ЕФРР). Обсъждането ще продължи от 05.02.2019 до 05.03.2019 г.

Мярката е част от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54, която се изпълнява на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54.