24.04.2019

МИГ Стамболово-Кърджали 54 обяви на 23.04.2019 г процедура за представяне на проектни предложения по Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

Мярката е отворена до 30.05.2019 г.

Комплектът документи за кандидатстване може да намерите в ИСУН 2020 и на сайта на МИГ Стамболово-Кърджали 54 - https://www.lagsk.eu