30.04.2019

 СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“  обявява публично обсъждане на подмерките:

  • Подмярка 1 «Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение»;
  • Подмярка 2 «Образователна интеграция на ученици от маргинализирани общности».

финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Обсъждането ще продължи от 30.04.2019 до 15.05.2019 г. Мярката е част от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54, която се изпълнява на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Предложения и коментари по горепосочените мерки могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 15.05.2019г.(включително) на електронна поща:[email protected].

Можете да се включите и в общественото обсъждане, което ще се проведе на 15.05.2019 г. в залата на Общинска администрация Стамболово.