27.05.2019

МИГ Стамболово-Кърджали 54 обявява, че приема на проекти по процедура BG 06 RDNP001-19.199, МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. се удължава до 17.00 ч. на 05.08.2019 г.

Изтеглете документа