08.08.2019

Нa 05.08.2019 г. приключи приема на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  Подадени бяха три проекта:

1. Проект:“ Спортен комплекс - мултифункционално игрище за мини футбол и тенис на корт, фитнес площадка, площадка за мини голф, разполагане на съблекални - контейнери в имот с №000223 в землището на село Долно Черковище, община Стамболово“, Сдружение „Съюз за развитие Тракия“ – с.Мост, община Кърджали.

2. Проект: "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, oбщина Стамболово, в УПИ I, кв. 10 по к.к. на с. Долно Ботево, Община Стамболово

3. Проект: „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали“ Община Кърджали